Tag Archives: labels

Blog English

Enjoy, but use your brains

In Galatians 5 from verse 19 and in Romans 1 from verse 21 a large list of sins is named that gave Christianity the image of ‘you can’t do anything fun’. Among others: sexual immorality, impurity and debauchery, covetousness, drunkenness, orgies, deceit.

Here the path of the church and the world divide according to the well known poster into a straight road to hell and a narrow road to your salvation. The message of this picture is: if you can control yourself you are suitable material for the Kingdom of Heaven. read more »

Blog Nederlands

Geniet, maar gebruik je hersens

In Galaten 5 vanaf vers 19 en in Romeinen 1 vanaf vers 21 wordt een hele rij zonden opgenoemd, waardoor het christendom een ‘je mag niks leuks’-imago heeft gekregen. Genoemd worden onder andere: onreinheid, hoererij, losbandigheid, dronkenschap, zwelgpartijen, overspel en trouweloosheid. Hier scheiden zich de wegen van de kerk en de wereld volgens de overbekende poster in de brede weg die tot verderf leidt en het smalle pad naar je behoud. De boodschap van deze prent is dat, als je je weet te beheersen, je geschikt materiaal bent voor het Koninkrijk der Hemelen.

Als ik zo’n poster had, zou ik hem in de prullenbak laten zakken, want grotere onzin is er niet. read more »

Blog English

What do we do with the law (CWL-5)

Should or shouldn’t we keep the law (of Moses)? This is a repeating question among Christians. We don’t have to keep the food laws since Peter had a vision about it, but how can we reconcile that with Jesus’ statement that “not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the Law”? What are we allowed to do and what not? What is the role of the law today? read more »

Blog Nederlands

Wat moeten we met de wet (KLZ-5)

Moeten we ons nu wel of niet aan de wet (van Mozes) houden? Dit is een terugkerende vraag in Christelijke kring. De spijswetten hoeven we niet te houden sinds het visioen van Petrus, maar hoe rijmen we dat met Jezus’ uitspraak: “er zal niet één letter of komma van de wet worden afgeschaft”? Wat mogen we wel en wat mogen we niet? Wat is nu nog de rol van de wet? read more »

Blog English

Honour God (CWL-4)

I am a great fan of the Marvel-gods. Especially Loki en Thor are great characters, are good looking, seem quiet approachable and above all, they are so human. You embrace them automatically and give them a place in your heart.

The God of the Bible seems to lack all these qualities. Most bleak image of God is that of a grim, demanding old man without a sense of humour who is way high above us. The other end of the spectrum is that of a sugar daddy who has created you because He has a destination for you and blesses you with everything you need to reach this destiny, and more. read more »

Blog Nederlands

God eren (KZL 4)

Ik ben een enorme fan van de Marvel-goden. Vooral Loki en Thor zijn geweldige karakters, zien er goed uit, lijken heel benaderbaar en zijn vooral lekker menselijk. Je omarmt ze als vanzelf en geeft ze een plekje in je hart.

De God van de bijbel lijkt deze eigenschappen te moeten missen. read more »

Blog English

What exactly is the problem with sin?

Church without labels 3 – What exactly is the problem with sin?

At an Alpha course someone asked me; “why do we have to ask for forgiveness from God when we lye to someone. What has God to do with it when I tell a little lye?” A very good question that made me think. I was used to ask for forgiveness for these kinds of sins, but why was it a sin? What is His problem when I am jealous, or eat pork or transgress an other command? Why do we have all those rules anyway? When there are no rules, we can’t transgress them and then we wouldn’t have any problem with sin, isn’t is? Because even Paul says; “I would not have known what sin was had it not been for the law (…) for apart from the law, sin was dead.” (Romans 7:7,8) read more »

Blog Nederlands

Wat is nou precies het probleem met zonde?

Kerk zonder labels 3 – Wat is nou precies het probleem met zonde?

Op een Alpha cursus kreeg ik eens de vraag waarom we aan God vergeving moeten vragen als we bv. liegen tegen iemand. Wat heeft God ermee te maken als ik een leugentje vertel? Een hele goede vraag die mij aan het denken zette. read more »

Blog English

The beginning

Church Without Labels – The beginning

Over 10 likes, so, as promised I will write a book and you can join in. Lets start at the beginning:

The question: Would it be possible to eliminate a lot of labels so we can stand more relaxed and unwind in the world, without getting completely detached from God?

The sub question: What kind of labels do we as Christians put on people and situations around us and was does the Bible say about them? How important are they anyway? read more »

Blog Nederlands

Het begin

Kerk Zonder Labels Het begin

Meer dan 10 likes, dus zoals beloofd ga ik een boek schrijven en jullie mogen dat meemaken. We beginnen bij het begin:

De vraag: Zou het mogelijk zijn om heel veel labels af te schaffen, waardoor we meer ontspannen en vrij in de wereld kunnen staan, zonder compleet van God los te raken?

De subvraag: Wat voor labels hangen we als christenen en kerken eigenlijk aan de mensen en situaties om ons heen en wat zegt de bijbel over die labels? Hoe belangrijk zijn ze eigenlijk? read more »