Monthly Archives: June 2017

Blog English

Pastors or Shepherds

With the introduction of the word Pastor, also the evangelical movement has a title for its leaders. Before that leaders were called brother or sister, just like the rest of the congregation. read more »

Blog Nederlands

Pastors of Herders

Pastor is overgewaaid uit Engelssprekende landen en betekent herder. We kennen hier de Rooms Katholieke pastoor, maar vrijwel niemand werd herder genoemd. Met de komst van het woord pastor heeft nu ook de evangelische beweging een aparte aanspreektitel voor leiders. Daarvoor werden ze gewoon met broeder of zuster aangesproken, net als de rest van de gemeente. read more »

Blog English

Healing ministry

A good health always is in the top 3 of most important things in life. People who are seriously ill take medication with severe side effects, undergo operations and other painful treatments or follow strict diets, all to get cured or to stay alive. A number of them seeks healing in the alternative circle of faith healing. The bible to describes a lot of healing miracles. In the New Testament is said that there are people with a special gift of healing. How do we relate to these people in church?

Labels:

  • People with a healing gift we call doctors now a days.

  • The healing gift was only for the early church, because there wasn’t a church or a bible.

  • People with a healing gift have a special ministry that supersedes the local church.

read more »

Blog Nederlands

De gave van Genezing

Gezondheid staat altijd in de top 3 van lijsten met belangrijke dingen in het leven. Mensen die ernstig ziek zijn, slikken medicijnen met vervelende bijwerkingen, ondergaan operaties en andere pijnlijke behandelingen of volgen strikte diëten, om te genezen of in leven te blijven. Een aantal van hen zoekt ook naar genezing in het alternatieve circuit van gebedsgenezers en dergelijke. In de bijbel staan veel genezingswonderen beschreven. In het Nieuwe Testament wordt gezegd dat er mensen zijn met een speciale gave van genezing. Hoe gaan we in de kerk om met deze mensen?

Labels:

  • Mensen met de gave van genezing noemen we tegenwoordig artsen.
  • De gave van genezing was alleen voor de vroege kerk, toen er nog geen kerk of bijbel was.
  • Mensen met de gave van genezing hebben een speciale bediening die de lokale kerk overstijgt.

read more »