Monthly Archives: May 2017

Blog English

Apostles and evangelists

The 12 disciples were the first apostles and were given the commission to go and tell the gospel to the whole world. They did tell the good news, and signs and wonders followed them, just as promised (Marc 16:15-20, Acts 2:43; 4: 33; 19:11,12)

Phillips does exactly the same and he is called an evangelist. read more »

Blog Nederlands

Apostelen en evangelisten

De 12 discipelen waren de eerste apostelen en kregen de opdracht om er opuit te gaan en het evangelie aan de hele wereld te vertellen. Ze vertelden het goede nieuws, het evangelie, en dat ging gepaard met wonderen en tekenen, zoals beloofd. (Marcus 16:15-20, Handelingen 2:43; 4: 33; 19:11,12)

Filippus doet precies hetzelfde in Samaria, maar hij wordt een evangelist genoemd. read more »

Blog Nederlands

Waar komt de dominee vandaan?

Dominee is de aanspreektitel voor de predikant van een gemeente. Het is degene die eindverantwoordelijk is voor de zielszorg van de gemeenteleden. Zijn of haar belangrijkste taak is de prediking oftewel het ‘verkondigen van het woord van God’. Dominee betekent letterlijk ‘heer deze huizes’ en figuurlijk ‘de baas’. In oude tijden werd iedereen die respect verdiende met deze titel aangesproken. Wij kennen het nog in de formele briefaanhef: mijn heer.

Je vindt deze titel in de protestantse kerken, maar ook de baptisten en doopsgezinden geven hun predikanten de titel dominus (ds.) read more »

Blog English

Elders and overseers

Overseer is the translation of Episkopos, where the word Bisshop comes from. Elders comes from presbys which means elderly in years. In Israel the elderly with life experience where in charge.

Almost all churches have elders in their leadership. read more »

Blog Nederlands

Oudsten en opzieners

Opziener is de vertaling van Episkopos, waar het woord bisschop van is afgeleid.

Oudsten of ouderlingen komt van presbys wat ouder in leeftijd betekent. In Israël waren het de ouderen met levenservaring die leiding gaven.

Bijna alle kerken hebben oudsten of ouderlingen in het leiderschap van de kerk. read more »

Uncategorized

gewoonten en gebruiken 3

De laatste vier hoofdstukken van dit onderdeel:

Zondagrust,

Tienden,

Kledingstijl

Zorg voor kwetsbaren

3500 woorden, 6 Atjes read more »

Blog Nederlands

De Vijfvoudige Bediening

Harol Eberle heeft ooit een boek over De Vijfvoudige Bediening geschreven en toen ik het de eerste keer las, was ik zwaar onder de indruk. Dit uit Efeze 4:11 was het antwoord voor de kerk! Niks dominees en kerkenraad, niks raad van oudsten en diakenen, niks pastors en staf. Een kerk geleid door mensen die daarvoor van de Heilige Geest de gaven hadden gekregen en elkaar in evenwicht hielden. Zo moest het, daar moesten we naartoe!

Ik was nog jong, zullen we maar zeggen. read more »

Blog English

The Fivefold Ministry

Harol Eberle once wrote a book about the Fivefold Ministry and when I read it the first time I really was impressed. This from Ephesians 4:11 was the answer for the church! No reverends and church councils, no council of elders and deacons, no pastors and staff. A church lead by a balanced group of people with a special gift of the Holy Spirit, this is how it was meant to be, this was what we had to have!

I was still young. read more »

Blog English

Talking with God

Praying is difficult; talking to someone you don’t see nor hear.

Talking to someone you don’t see is doable. It can be good practice to say out loud what is bothering you, what frustrates you, what worries you or why you are sad. Or say what you are grateful for, what you enjoy, what goes well. It helps to imagine you are talking to someone, but for the psychological effect that does not have to be a deity. read more »

Blog Nederlands

Praten met God

Bidden is lastig; praten met iemand die je niet ziet en niet hoort.

Praten tegen iemand die je niet ziet dat lukt nog wel. Het kan je goed doen om eens hardop te zeggen wat je dwars zit, waar je tegenaan loopt, waar je verdriet of zorgen over hebt, of juist waar je dankbaar voor bent, waarvan je geniet en wat er goed gaat. Het helpt om je voor te stellen dat je het tegen iemand hebt, maar voor het psychologische effect hoeft dat geen godheid te zijn. read more »