Monthly Archives: April 2017

Blog English

Tithes

The (tax) laws of the people of Israel has a rule that everybody should bring 10 % of their income to the temple as wages for the tribe of Levi. The Levites didn’t have land because they were chosen to serve in the temple and because of that they weren’t able to earn their own income. (Numbers 18:20-21) And the foreigner, the fatherless and the widow as well are supported with these gifts, because they also didn’t have their own source of income. (Deuteronomy 26:12)

Like all the rules of the Old Testament this also had gotten its own interpretation. Pharisees in Jesus’ time took it so far that they even gave tithes of their little herbs gardens. Better safe than sorry, they must have thought, afraid to be confronted with the curse of not to keeping the law. (Matthew 23:23) read more »

Blog Nederlands

Tienden

In de (belasting)wetgeving van het volk Israël is de regel vastgelegd dat iedereen 10% van de opbrengst van zijn werk naar de tempel brengt als salaris voor de stam van Levi. De Levieten hebben geen eigen grond omdat ze zijn uitgekozen voor de tempeldienst en daardoor kunnen ze niet in hun eigen inkomsten voorzien. (Numeri 18:20-21) Daarnaast worden de vreemdeling, de wees en de weduwe ervan onderhouden, omdat die ook geen eigen inkomstenbron hadden. (Deuteronomium 26:12)

Zoals met alle regels uit het Oude Testament, was ook dit een eigen leven gaan leiden. Farizeeën in de tijd van Jezus gingen zelfs zo ver dat ze tienden van hun kruidentuintje naar de tempel brachten. Ze namen het zekere voor het onzekere, bang als ze waren om de geboden te overtreden en daardoor geconfronteerd te worden met Gods vloek. (Mattheüs 23:23)

Afhankelijk van de kerkrichting neemt men de tienden heel serieus of hecht men er niet veel waarde aan. Dát de gemeenteleden moeten bijdragen aan gebouw, salarissen en activiteiten, is niet meer dan logisch, daar is iedereen het wel over eens. read more »

Blog Nederlands

Oordelen

Oordelen is wel een dingetje in christelijke kringen, en daarbuiten eigenlijk ook. We oordelen wat af met z’n allen. Via social media en allerlei forums kun je nu ‘meningen’ lezen die vroeger binnenskamers bleven en nu helaas met de hele wereld worden gedeeld. Maar ik wil het niet hebben over hoe respectloos mensen naar elkaar kunnen kijken of waarom men denkt beter te weten hoe anderen hun leven moeten leiden; ik wil het hebben over hoe christenen be- en veroordelen op grond van christelijke normen en waarden.

Waarom we anderen op hun fouten zouden moeten wijzen read more »

Blog English

Judgement

Judging is an item in Christian circles and outside it as well. We all judge and judge some more. On social media and forums you can read peoples ‘opinions’ that used to stay indoors and now sadly enough are shared with the world. But I don’t want to talk about how disrespectful people can be or wonder why people think they know how others should lead their life. I want to talk about the Christian habit to judge and condemn others based on their own Christian values.

Why we should point out their mistakes to others read more »

Blog English

Choice of Clothes

The Bible doesn’t say much about clothes and ways to dress, but what it says presents

sufficient material for intensive discussions.

We think only the more orthodox churches have clothing requirements like hats and skirts, but that isn’t all together true. Just walk into a random church like a Gothic or in a fitted dress on high heals or in ragged jeans and a worn out T-shirt. Or imagine someone dressed like that should step into your church. How would people respond? read more »

Blog Nederlands

Kledingstijl

De bijbel zegt niet veel over kleding en kledingstijl, maar wat er staat is stof voor felle discussies.

We denken dat alleen de meer behoudende kerken kledingeisen hebben in de vorm van hoeden en rokken, maar dat klopt niet helemaal. Loop maar eens als Gothic een willekeurige kerk binnen, of in een getailleerde jurk en op naaldhakken of in een spijkerbroek met scheuren en een verwassen T-shirt. Of stel je voor dat zo iemand bij jou de kerk binnenstapt. Hoe zou er gereageerd worden? read more »

Uncategorized

Gebruiken 2

Deel 2 van Gebruiken en Gewoonten van boek Kerk zonder Labels

3450 woorden 6A4tjes

Bevat de hoofdstukken

  • Onderlinge samenkomsten
  • Gods leiding of plan voor je leven
  • Oordelen read more »