Monthly Archives: February 2017

Uncategorized

Hoofdstuk Zonde – De praktijk

In Galaten 5 vanaf vers 19 en in Romeinen 1 vanaf vers 21 wordt een hele lijst zonden opgenoemd. Hiermee hebben we een aardig overzicht over wat de Bijbel zonden noemt. Ik heb ze uit hun tekst volgorde geknipt en bij ‘soortgenoten’ geplakt. Ik heb er 3 hoofdsoorten uit gedestilleerd: zonden naar God, zonden naar je naaste en zonden naar jezelf. Ze krijgen alle drie een eigen paragraaf en per onderdeel ga ik inventariseren wat de zonde inhoudt, wat voor labels we eraan hangen en hoe we er ook naar zouden kunnen kijken.

Dit gedeelte heeft bijna 6500 woorden en telt 12 A4tjes

read more »

Blog English

Quiet Time

Quiet Time is a ‘must’ among the evangelicals; you take a set period of time on a daily basis to read the bible and pray. Other protestant denominations are more used to praying before and after every meal, reading from scriptures after dinner and pray before bedtime. I also call this Quiet Time. read more »

Blog Nederlands

Stille Tijd

Stille Tijd is een ‘must’ in de evangelische richting; je zet dagelijks een bepaalde tijdsperiode apart voor gebed en bijbel lezen. Andere protestante richtingen zijn meer gewend om voor en na iedere maaltijd te bidden, na het avondeten de bijbel te lezen en te bidden voor het slapen gaan. Ik noem dat ook stille tijd. read more »

Blog English

Enjoy, but use your brains

In Galatians 5 from verse 19 and in Romans 1 from verse 21 a large list of sins is named that gave Christianity the image of ‘you can’t do anything fun’. Among others: sexual immorality, impurity and debauchery, covetousness, drunkenness, orgies, deceit.

Here the path of the church and the world divide according to the well known poster into a straight road to hell and a narrow road to your salvation. The message of this picture is: if you can control yourself you are suitable material for the Kingdom of Heaven. read more »

Blog Nederlands

Geniet, maar gebruik je hersens

In Galaten 5 vanaf vers 19 en in Romeinen 1 vanaf vers 21 wordt een hele rij zonden opgenoemd, waardoor het christendom een ‘je mag niks leuks’-imago heeft gekregen. Genoemd worden onder andere: onreinheid, hoererij, losbandigheid, dronkenschap, zwelgpartijen, overspel en trouweloosheid. Hier scheiden zich de wegen van de kerk en de wereld volgens de overbekende poster in de brede weg die tot verderf leidt en het smalle pad naar je behoud. De boodschap van deze prent is dat, als je je weet te beheersen, je geschikt materiaal bent voor het Koninkrijk der Hemelen.

Als ik zo’n poster had, zou ik hem in de prullenbak laten zakken, want grotere onzin is er niet. read more »

Uncategorized

Hoofdstuk Over Zonde

Het boek Kerk Zonder Labels heeft drie onderdelen: Zonde, Rangen & Standen, Gebruiken & Gewoonten.

Het onderdeel over zonde bestaat uit drie hoofdstukken: Over Zonde, De praktijk, Hoe gaan we nu om met zonde

Dit hoofdstuk ‘Over Zonde’ heeft ruim 3500 woorden, op ongeveer 6 A4tjes.

Het heeft zes paragrafen: Waarom is zonde zo erg; Wat is het nut van regels?; Onze oplossing voor zonde; Gods oplossing voor zonde; Wat is nu nog de plaats van de wet?; “Wie mij liefheeft houdt zich aan mijn geboden” read more »

Blog English

What do we do with the law (CWL-5)

Should or shouldn’t we keep the law (of Moses)? This is a repeating question among Christians. We don’t have to keep the food laws since Peter had a vision about it, but how can we reconcile that with Jesus’ statement that “not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the Law”? What are we allowed to do and what not? What is the role of the law today? read more »

Blog Nederlands

Wat moeten we met de wet (KLZ-5)

Moeten we ons nu wel of niet aan de wet (van Mozes) houden? Dit is een terugkerende vraag in Christelijke kring. De spijswetten hoeven we niet te houden sinds het visioen van Petrus, maar hoe rijmen we dat met Jezus’ uitspraak: “er zal niet één letter of komma van de wet worden afgeschaft”? Wat mogen we wel en wat mogen we niet? Wat is nu nog de rol van de wet? read more »

Uncategorized

Kerk zonder labels – Inleiding

Kerk zonder labels

De vraag: Zou het mogelijk zijn om heel veel labels af te schaffen, waardoor we meer ontspannen en vrij in de wereld kunnen staan, zonder compleet van God los te raken?

De subvraag: Wat voor labels hangen we als christenen en kerken eigenlijk aan de mensen en situaties om ons heen en wat zegt de bijbel over die labels? Hoe belangrijk zijn ze eigenlijk?

De aanleiding: Verloste christenen die helemaal niet zo vrij overkomen omdat ze erg bezig zijn met goed en fout en het vermijden van zonde. Als hulpmiddel worden overal labels aan gehangen: dit mag wel, dat mag niet, dit is fout en dat ook. Of wat moderner: ‘je kunt beter dit doen’, en ‘hier zijn we voor’.

Jezus gaf geen definities, maar verhalen. Die bijbelverhalen kun je letterlijk nemen, maar je kunt ze ook serieus nemen. Tomáš Halík

Inleiding

read more »

Blog English

Honour God (CWL-4)

I am a great fan of the Marvel-gods. Especially Loki en Thor are great characters, are good looking, seem quiet approachable and above all, they are so human. You embrace them automatically and give them a place in your heart.

The God of the Bible seems to lack all these qualities. Most bleak image of God is that of a grim, demanding old man without a sense of humour who is way high above us. The other end of the spectrum is that of a sugar daddy who has created you because He has a destination for you and blesses you with everything you need to reach this destiny, and more. read more »