Monthly Archives: August 2016

Blog English

I am called to do what?

woman-sand-water-seaThose who have been called according to his purpose, don’t always know what they exactly are called to. They are looking for ‘Gods plan for their life’. This can give enormous amounts of stress and because I am a great supporter of an unwinding Christianity, I will give you three things to which every Christian is called and three questions that help you discover your personal calling. read more »

Blog Nederlands

Waarvoor ben ik geroepen?

Degenen die naar Zijn voornemen geroepen zijn, weten niet altijd woman-sand-water-seawaarvoor ze nou precies geroepen zijn. Ze zijn op zoek naar ‘Gods plan voor hun leven’. Dat kan veel stress opleveren en omdat ik een groot voorstander ben van een ontspannen christendom, geeft ik je 3 dingen waartoe iedere christen geroepen is en 3 vragen die je helpen je persoonlijke roeping te ontdekken. read more »

Blog English

How modern is a modern church?

These days churches want to be attractive and relevant. That’s why the style of music is adjusted, the way of preaching, the decoration and even the coffee. We talk about demand-oriented and target-group oriented approaches, about focus and vision, about programs and events. Everything to reach people. Because that’s what it is all about, bringing people into contact with God. We build our modern churches in an excellent spirit to show something of the greatness and goodness of God. This results in an up-to-date, state-of-the-art, cutting-edge Sunday experience. read more »

Blog Nederlands

Hoe modern is een moderne kerk?

Tegenwoordig willen kerken graag aantrekkelijk zijn en relevant. Vandaar dat de muziekstijl wordt aangepast, de preekstijl, de inrichting van het gebouw en zelfs de koffie. We hebben het over vraaggericht en doelgroepgericht werken, over een heldere focus en een visie, over programma’s en events. Alles om nieuwe mensen te bereiken. read more »

Blog English

Everybody a leader

‘You are the head, not the tail’. Every Christian should be a leader nowadays. But what do we expect of a leader? Is it possible for everybody to be a leader? read more »

Blog Nederlands

Iedereen een leider

‘Je bent het hoofd, niet de staart.’ Een beetje christen is tegenwoordig een leider. Maar wat wordt er van een leider verwacht? Kan iedereen een leider zijn? read more »

Blog English

I believe so I keep Gods commandments

This is a good thing as long as you know what the spirit of the commandments is. The commandments contain the wisdom of God and she is a very good counsellor. When you find wisdom you find life. Wisdom is better than all treasures together and begins with fear of the Lord. read more »

Blog Nederlands

Ik geloof dus ik houd me aan Gods geboden

Dat is een goed plan als je begrijpt wat de geest van die geboden is. De geboden van God bevatten de wijsheid van God en zij is een goede raadgeefster. Vind je wijsheid, dan vind je leven. Wijsheid is meer waard dan alle kostbaarheden samen en begint met ontzag voor God. read more »

Blog English

I believe so I am training to win the race

I have been really trying to be a good Christian. I read books, listened to sermons and tried to apply what I have been reading and hearing. I behaved as if I was doing an education. And even if I say so myself, it really looked nice. I was reasonably satisfied with myself.

Until God asked me an unsettling question; “Do you love me?” read more »

Blog Nederlands

Ik geloof dus ik train om de wedloop te winnen

Ik ben hard bezig geweest om een goede christen te worden. Boeken lezen, luisteren naar preken en proberen toe te passen wat je hoort. Ik gedroeg me alsof ik een opleiding deed. Ik moet zeggen, op een gegeven moment zag het er best leuk uit. Ik was redelijk tevreden met mezelf.

Totdat God mij een gewetensvraag stelde: “Hou je van mij?” read more »